Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi ramach strony internetowej www.grudziadzpsycholog.pl . Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu – RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119, s.1). 

Odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Administrator Gabinetu Psychologiczno-Terapeutycznego „Papilio” Agnieszka Chojnacka, będący równocześnie jego właścicielem i prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny „Papilio” Agnieszka Chojnacka 

Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialny jest jedynie Administrator, a zarazem właściciel Gabinetu Psychologiczno-Terapeutycznego „Papilio” Agnieszka Chojnacka. 

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail papiliochojnacka@gmail.com oraz pod numerem telefonu +48 601941771 

1. Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 
Polityka - niniejsza polityka ochrony danych osobowych
RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). Dane - dane osobowe. 
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.grudziadzpsycholog.pl 
Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.grudziadzpsycholog.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu. 
Administrator – Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny „Papilio” Agnieszka Chojnacka z siedzibą w Grudziądzu (86-300), NIP 8761422598, REGON 871194047. 

2. Zgoda Użytkownika
Korzystanie z Serwisu www.grudziadzpycholog.pl przez Użytkownika oznacza, że akceptuje on, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to uznaje się to za automatyczne wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności. 

3. Dane osobowe 
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz. 

Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika: 
- imię i nazwisko 
- adres e-mail 
- temat i treść wiadomości 

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu: 
- realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika 
- realizacji kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem
- umożliwiania pozostawiania opinii, komentarzy dotyczących świadczonych przez Administratora usług 
- przedstawienia Użytkownikowi ofert drogą elektroniczną lub telefoniczną Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Gromadzone są one z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

4. Prawa Użytkownika
Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień: 
a. prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
c. prawo do przenoszenia danych, 
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, 
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora 

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą danych kontaktowych: papiliochojnacka@gmail.com 

5. Pliki „cookies” – „ciasteczka” 
Podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Zawierają one takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. 

Pliki wykorzystywane są w Serwisie w celu: 
a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji. 

W ramach Serwisu stosowane są wyłącznie „sesyjne” pliki „cookies”, które ulegają automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Administrator informuje, że: -przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu. - ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika. 

Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator. 

6. Przechowywanie danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników przez Administratora zależny jest od celów przetwarzania danych. Administrator przechowuje je wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora. W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej. 7. Zmiany Polityki prywatności W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.     
Copyright (c) 2020, Wszelkie prawa zastrzeżone. Gabinet  Psychologiczno-Terapeutyczny "Papilio"
Liczba odwiedzin: 41562