Regulamin / Kontrakt

Regulamin - Kontrakt
Ogólne Zasady Współpracy

 1. Zasada zapisu na pierwszą i kolejne wizyty 
Zapisu na pierwszą i kolejne wizytę można dokonać poprzez: 
1. Umówienie wizyty za pośrednictwem witryny: https://www.znanylekarz.pl/ 
2. Wysłanie wiadomości za pośrednictwem strony www.grudziadzpsycholog.pl lub poprzez stronę na Facebook https://www.facebook.com/PsychologTerapeutaCoach 
3. Wysłanie wiadomości na adres: papiliochojnacka@gmail.com 
4. Poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 601 941 771 

Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny „Papilio” 
Konsultacje odbywają się w gabinetach: 
Grudziądz, ul. Bydgoska 15/32 oraz Sopot, ul. Tatrzańska 19 
oraz online za pośrednictwem: Skype, ZnanyLekarz 

2. Zasada płatności 
W przypadku wizyt stacjonarnych, realizowanych w gabinecie dostępne są następujące formy płatności: 
- gotówka w dniu wizyty 
- przelew na numer konta: Bank Pekao SA 18 1240 1949 1111 0011 0571 7237 (w tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, datę i godzinę spotkania) 
- kartą 

Konsultacje online należy opłacić minimum 48 godzin przed umówionym terminem spotkania na podany wyżej numer konta bankowego (w tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko, datę i godzinę spotkania). Brak wpłaty w określonym terminie spowoduje anulowanie umówionej wizyty

3. Zasada odwoływania wizyt 
Umówione spotkanie można anulować lub przesunąć najpóźniej 24 godziny od umówionego terminu: telefonicznie, przez SMS, poprzez serwis https://www.znanylekarz.pl/ lub wiadomość email. Odwołanie wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny przed umówionym terminem lub nieobecność na spotkaniu wiąże się z obowiązkiem poniesienia 100% kosztów anulowanej/ nieodbytej wizyty. Powyższa zasada odwoływania wizyt dotyczy wszystkich klientów, na każdym etapie współpracy i obowiązuje także w sytuacjach niezawinionych przez klienta (zdarzeń losowych). 

Dwukrotne odwołanie spotkania niezgodnie z zasadą określoną w regulaminie spowoduje automatyczne zawieszenie wszystkich dokonanych rezerwacji do czasu uiszczenia opłaty za dwie nieodbyte konsultacje. Dopiero dokonanie rozliczenia za nieodbyte wizyty spowoduje odwieszenie rezerwacji (kolejna rezerwacja stanie się aktualna) lub udostępnienie możliwości dokonania nowej rezerwacji. Warunkiem odblokowania rezerwacji jest uiszczenie zaległej zapłaty przynajmniej 2 dni robocze przed umówionym spotkaniem ( przelewem na konto bankowe). 

4. Zasady ogólne 

1. Sesje terapeutyczne poprzedzone są konsultacją (1-3 spotkania), której celem jest określenie potrzeb Klienta, celu nad którym chce pracować oraz ustalenie zasad współpracy. 

2. W przypadku gdy dla problemu z jakim zwraca się Klient, w ocenie psychologa-psychotraumatologa, wymagane jest odmienne podejście niż przez niego reprezentowane może on zaproponować innego specjalistę. Sytuacja taka może mieć miejsce zarówno przez rozpoczęciem terapii jak również w trakcie jej trwania w przypadku gdy dojdzie do ujawnienia przez Klienta innych problemów, o których nie było mowy w momencie rozpoczęcia współpracy. 

3. Co do zasady sesje odbywają się regularnie, częstotliwość spotkań ustalana jest z Klientem indywidualnie po uwzględnieniu celu, nad którym Klient chce pracować. Klient i psycholog-psychotraumatolog zobowiązani są do pamiętania o terminie kolejnego spotkania. 

4. Sesja indywidualna trwa 50 minut, dla par 60 minut i podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem. 

5. Na życzenie klienta, raz w miesiącu, psycholog-psychotraumatolog może wystawić potwierdzenie wykonania usługi w postaci faktury na podstawie przekazanych przez klienta właściwych danych. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić najpóźniej w dniu konsultacji. 

6. Podczas sesji Klient powinien telefon wyciszyć. 

7. Nagrywanie sesji bez zgody drugiej strony jest zabronione. Zasada ta obowiązuje obie strony: klienta oraz psychologa-psychotraumatologa. 

8. Dane dotyczące pacjenta pochodzą z przeprowadzonego z nim wywiadu lub przekazanej mu dokumentacji medycznej i nie powodują ze strony psychologa-psychotraumatologa obowiązku ich weryfikacji. 

9. W przypadku gdy Klient ma złe samopoczucie i objawy infekcji powinien spotkanie w gabinecie odwołać lub zmienić formę spotkania na on-line. 

10. Klient nie ma obowiązku zgadzania się ze zdaniem wyrażanym przez terapeutę. Może również odmówić odpowiedzi na zadane pytanie jeśli czuje, że pytanie przekracza granice jego dobrego samopoczucia. 

11. Psycholog-psychotraumatolog ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, zapewnienia pełnej dyskrecji w zakresie przebiegu współpracy, powierzonych mu informacji oraz danych osobowych. 

12. Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać w przypadku gdy Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. 

13. Treść spotkań/sesji/porad jest poufna. Żadna ze stron nie może ujawniać osobom trzecim jej treści bez pisemnej zgody obu stron. 

14. Psycholog-psychotraumatolog zobowiązuje się do zaangażowania we współpracę z Klientem, reagowania na jego potrzeby z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i zastosowaniem adekwatnych narzędzi. 

15. Psycholog-psychotraumatolog zobowiązuje się do poddawania swojej pracy superwizji. Podczas superwizji nie są ujawniane przez psychologa-psychotraumatologa dane pozwalające na identyfikację klienta. 

16. W przypadku zaistnienie konieczności odwołania spotkania/sesji przez psychologa-psychotraumatologa zobowiązany jest on poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować mu nowy termin spotkania/sesji. 

17. Jeśli Klient w rażący sposób narusza granice psychologa-psychotraumatologa, jego dobra osobiste, obraża go lub łamie ustalenia kontraktu psycholog-psychotraumatolog ma prawo odmówić dalszej współpracy. 

18. W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że klient pozostaje pod wpływem środków psychoaktywnych np. alkohol, narkotyki, dopalacze psycholog-psychotraumatolog ma prawo odmowy sesji/spotkania. 

19. Wszelkie odstępstwa od kontraktu wprowadzane przez psychologa-psychotraumatologa winny być każdorazowo omówione z klientem i wprowadzone przy obopólnej zgodzie stron. 

20. Jeżeli przewidywane jest spóźnienie na umówione spotkanie należy o tym fakcie poinformować psychologa-psychotraumatologa telefonicznie lub poprzez wiadomość sms. Psycholog-psychotraumatolog ma obowiązek czekać na przybycie klienta przez 15 minut. W przypadku spóźnienia, czas sesji nie zostanie wydłużony. 


Copyright (c) 2020, Wszelkie prawa zastrzeżone. Gabinet  Psychologiczno-Terapeutyczny "Papilio"
Liczba odwiedzin: 41553