Regulamin / Kontrakt

Regulamin - Kontrakt
Ogólne Zasady Współpracy

  1. Sesje terapeutyczne poprzedzone są konsultacją (1-2 spotkania), której celem jest określenie potrzeb Klienta, celu nad którym chce pracować oraz       
      ustalenie zasad współpracy. 

  2. W przypadku gdy dla problemu z jakim zwraca się Klient, w ocenie psychologa/terapeuty, wymaga odmiennego podejścia niż przez niego 
      reprezentowane może on zaproponować innego specjalistę. Sytuacja taka może mieć miejsce zarówno przez rozpoczęciem terapii jak również w 
      trakcie jej trwania w przypadku gdy dojdzie do ujawnienia przez Klienta innych problemów, o których nie było mowy w momencie rozpoczęcia 
      współpracy.

  3. Co do zasady sesje odbywają się regularnie, częstotliwość spotkań ustalana jest z Klientem indywidualnie po uwzględnieniu celu, nad którym Klient 
       chce pracować. Klient i psycholog/terapeuta zobowiązani są do pamiętania o terminie kolejnego spotkania. 

  4. Sesja trwa 50 minut i podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem. 

  5. Na życzenie klienta, raz w miesiącu, psycholog/terapeuta może wystawić potwierdzenie wykonania usługi w postaci rachunku na podstawie 
       przekazanych przez klienta właściwych danych.

  6. Podczas sesji Klient powinien telefon wyciszyć. 

  7. Nagrywanie sesji bez zgody drugiej strony jest zabronione. 

  8. W przypadku konieczności odwołania wizyty Klient powinien zrobić to najpóźniej 24 godziny przez terminem umówionej wizyty. Wizyta, która nie 
      została odwołana w ustalonym terminie podlega opłacie. 

  9. Zmiana terminu wizyty jest możliwa pod warunkiem, że jest dokonana najpóźniej 24 godziny przed umówionym terminem spotkania. 

10. Dane dotyczące pacjenta pochodzą z przeprowadzonego z nim wywiadu lub przekazanej mu dokumentacji medycznej i nie powodują ze strony 
      terapeuty obowiązku ich weryfikacji.

11. Na spotkanie/sesje (również on-line) należy przybywać punktualnie. W przypadku spóźnienia, czas sesji nie zostanie wydłużony. 

12. W przypadku gdy Klient ma złe samopoczucie i objawy infekcji powinien spotkanie odwołać lub zmienić formę spotkania na on-line. 

13. Klient nie ma obowiązku zgadzania się ze zdaniem wyrażanym przez terapeutę. Może również odmówić odpowiedzi na zadane pytanie jeśli czuje, 
      że pytanie przekracza granice jego dobrego samopoczucia. 

14. Psycholog/Terapeuta ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, zapewnienia pełnej dyskrecji w zakresie przebiegu współpracy,      
      powierzonych mu informacji oraz danych osobowych. 

15. Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać w przypadku gdy Klientowi lub komuś z jego otoczenia grozi niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub 
      życia oraz w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych. 

16. Treść spotkań/sesji/porad jest poufna. Żadna ze stron nie może ujawniać osobom trzecim jej treści bez pisemnej zgody obu stron.

17. Psycholog/Terapeuta zobowiązuje się do zaangażowania we współpracę z Klientem, reagowania na jego potrzeby z wykorzystaniem posiadanej 
      wiedzy i zastosowaniem adekwatnych narzędzi. 

18. Psycholog/Terapeuta zobowiązuje się do poddawania swoje pracy superwizji. Podczas superwizji nie są ujawniane przez terapeutę dane 
      pozwalające na identyfikację klienta.

19. W przypadku zaistnienie konieczności odwołania spotkania/sesji przez psychologa/terapeutę zobowiązany jest on poinformować o tym fakcie Klienta 
      i zaproponować mu nowy termin spotkania/sesji. 

20. Jeśli Klient w rażący sposób narusza granice psychologa/terapeuty, jego dobra osobiste, obraża go lub łamie ustalenia kontraktu terapeuta ma 
      prawo odmówić dalszej współpracy.

21. W przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że klient pozostaje pod wpływem środków psychoaktywnych np. alkohol, narkotyki, dopalacze 
      ma prawo odmowy sesji/spotkania. 

22. Wszelkie odstępstwa od kontraktu wprowadzane przez psychologa/terapeutę winny być każdorazowo omówione z klientem i wprowadzone przy 
       obopólnej zgodzie stron. 
Copyright (c) 2020, Wszelkie prawa zastrzeżone. Gabinet  Psychologiczno-Terapeutyczny "Papilio"
Liczba odwiedzin: 4201